Gökçeada Gezilecek Yerler

Yayımlanma Tarihi: 08/05/2023

Gökçeada Gezilecek Yerler

 

Görülecek Yerler

Gökçeada Rum Köyleri

Gök­çea­da’nın Rum köy­le­ri kö­ke­ni yüz­yıl­lar ön­ce­si­ne da­ya­nan yer­le­şim yer­le­ri. Gök­çea­da’yı tam an­la­mıy­la his­set­mek için mut­la­ka ge­zil­me­si ge­re­ken, nos­tal­jik ha­va­la­rıy­la bü­yü­le­yi­ci yer­ler.Gökçeada eski adıyla İmroz, Rum halkının yüzyıllardır yaşam sürdüğü bir ada. Gökçeada'da 1960 yılında 5487 Rum, 289 Türk yaşarken, bu yıldan itibaren hızlanan göçlerle günümüzde yaz-kış yaşayan Rum nüfusu 300'e kadar düşmüş. Bademli, Zeytinli, Tepeköy ve Dereköy  kentsel sit alanı ilan edilerek koruma altına alınan Rum köyleri. Bu köylerde nüfusun çoğunluğunu Rumlar oluşturuyor. Sa­de­ce Ka­le­köy, ko­ru­ma kap­sa­mı al­tı­na alın­ma­mış ve di­ğer­le­rin­den fark­lı ola­rak günümüzde hiç Rum nüfusunun olmadığı tek köy burası. Köy­ler, za­ma­nın­da kor­san sal­dı­rı­la­rın­dan ko­run­mak için yük­sek te­pe­le­re ve de­niz­den uzak böl­ge­le­re ku­rul­muş. O yüz­den de­niz kı­yı­sın­da yer­le­şim bu­lun­mu­yor ada­da. Tek is­tis­na Ka­le­köy’ün aşa­ğı­sın­da­ki li­man­da sı­ra­lı olan az sa­yı­da­ki ev. Rum köy­le­ri­nin yük­sek ko­num­la­rın­dan do­la­yı etkileyici man­za­ra­la­rı bu­lu­nu­yor!

Göç­ler­le bir­lik­te ya­pı­sal iş­le­vi­ni kay­be­den köy ev­le­ri­nin ço­ğu gü­nü­müz­de ba­kım­sız du­rum­da. Bir za­man­lar gün­lük ha­ya­tın ha­re­ket­li ol­du­ğu an­la­şı­lan köy­ler, şim­di ol­duk­ça ıs­sız gö­rü­nü­yor. Köy­ler­de bü­tün yıl ya­şa­yan Rum nü­fu­sun ço­ğu­nu yaş­lılar oluş­tu­ru­yor. Dün­ya­nın dört bir ya­nı­na da­ğıl­mış ev sa­hip­le­rinin, ya­zın ev­le­ri­ni zi­ya­ret etmesi köy­le­ri bi­raz ol­sun es­ki can­lı­lı­ğı­na ka­vuş­tu­ru­yor.

Köy­le­rin ço­ğun­da taş kap­lı yol­lar, kah­ve­ler, ki­li­se­ler, ça­ma­şır­ha­ne­ler sağ­lam. Res­to­re edi­len ve yazlık ev olarak düzenlenen ev­le­rin sa­yı­sı her ge­çen gün ar­tı­yor. Her kö­yün iba­de­te açık bir ki­li­se­si bu­lu­nu­yor. Köy mey­da­nın­da en az bir kah­ve açık olu­yor. Hepsinde es­ki ya­pı­lar­ın restorasyonu ile oluşturulmuş res­to­ran, ka­fe ve ko­nak­la­ma te­sis­le­ri bu­lu­nu­yor. Rum köy­le­rin­de­ki res­to­ran-ka­fe­ler, gü­zel man­za­ra­la­rı ve nos­tal­jik or­tam­la­rı ile va­kit ge­çir­me­si ke­yif­li yer­ler.

Rum köy­le­ri, özel­lik­le fo­toğ­raf­se­ver­leri cezbedecek özelliklere sahip. Köy­le­rin ara so­kak­la­rın­da do­laş­tık­ça birçok hoş de­tay­ ya­ka­la­mak müm­kün. Mer­kez­den kal­kan mi­nü­büs­ler­le Rum köy­le­ri­ne ulaşmak pek pratik değil, kendi aracınızla ya da taksi kiralayarak gezebilirsiniz.

 

 
  •  
  •